رئیس مجمع نمایندگان خوزستان مطرح کرد:مخالف شکایت از اهل رسانه و فعالان اجتماعی توسط مدیران هستم

اصحاب رسانه

اصحاب رسانه

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ، رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در نشست با اصحاب رسانه عنوان کرد:هر انتقادی که متوجه مسئولان باشد نباید به شکایت از آنها منجر شود،اصحاب رسانه،خبرنگاران و فعالان اجتماعی رابط بین مردم و مسئولان هستند،فضای مطالبه گری باید بر اساس احترام متقابل و نقدها هم با ارایه راهکار و همراه با انصاف باشد.

دکتر سید کریم حسینی گفت : اعتقاد دارم که برای برسی شکایت علیه اصحاب رسانه و خبرنگاران در مکانی خاص مانند شورای های حل اختلاف،هئیت منصفه و ….برگزار گردد تا در دادگاههایی که افرادی با جرم های مختلف به پرونده ی آنها رسیدگی میشود

حسینی در پایان آمادگی خود را برای برگزاری نشستی در دفترش با اصحاب رسانه و تبادل نظر و هم اندیشی در رابطه با موضوع فوق اعلام نمود.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ، رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در نشست با اصحاب رسانه عنوان کرد:هر انتقادی که متوجه مسئولان باشد نباید به شکایت از آنها منجر شود،اصحاب رسانه،خبرنگاران و فعالان اجتماعی رابط بین مردم و مسئولان هستند،فضای مطالبه گری باید بر اساس احترام متقابل و نقدها هم با ارایه راهکار و همراه با انصاف باشداعتقاد دارم که برای برسی شکایت علیه اصحاب رسانه و خبرنگاران در مکانی خاص مانند شورای های حل اختلاف،هئیت منصفه و ….برگزار گردد تا در دادگاههایی که افرادی با جرم های مختلف به پرونده ی آنها رسیدگی میشودحسینی در پایان آمادگی خود را برای برگزاری نشستی در دفترش با اصحاب رسانه و تبادل نظر و هم اندیشی در رابطه با موضوع فوق اعلام نمود.از آنها منجر شود،اصحاب رسانه،خبرنگاران و فعالان اجتماعی رابط بین مردم و مسئولان هستند،فضای مطالبه گری باید بر اساس احترام متقابل و نقدها هم با ارایه راهکار و همراه با انصاف باشداعتقاد دارم که برای برسی شکایت علیه اصحاب رسانه و خبرنگاران در مکانی خاص مانند شورای های حل اختلاف،هئیت منصفه و ….برگزار گردد تا در دادگاههایی که افرادی با جرم های مختلف به پرونده ی آنها رسیدگی میشودحسینی در پایان آمادگی خود را برای برگزاری نشستی در دفترش با اصحاب رسانه و تبادل نظر و هم اندیشی در رابطه با موضوع فوق اعلام نمود.