انتصاب سرپرست دفتر مدیر عامل مناطق نفت خیز جنوب

علمدار متولی

علمدار متولی

با حکم مهندس احمد محمدی مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب علمدار متولی به عنوان سرپرست رییس دفتر مدیرعامل و مشاور مدیرعامل منصوب شد.

مهندس علمدار متولی از نیروهای خوشنام و باسابقه ی روابط عمومی مناطق نفتخیز جنوب است که سوابقی همچون رییس انتشارات روابط عمومی مناطق نفتخیز و مشاور مدیرعامل مناطق را در کارنامه دارد.

این انتصاب شایسته را به مجموعه ی مناطق نفتخیز جنوب تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییم.

با حکم مهندس احمد محمدی مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب علمدار متولی به عنوان سرپرست رییس دفتر مدیرعامل و مشاور مدیرعامل منصوب شدمهندس علمدار متولی از نیروهای خوشنام و باسابقه ی روابط عمومی مناطق نفتخیز جنوب است که سوابقی همچون رییس انتشارات روابط عمومی مناطق نفتخیز و مشاور مدیرعامل مناطق را در کارنامه دارداین انتصاب شایسته را به مجموعه ی مناطق نفتخیز جنوب تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییمبا حکم مهندس احمد محمدی مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب علمدار متولی به عنوان سرپرست رییس دفتر مدیرعامل و مشاور مدیرعامل منصوب شدمهندس علمدار متولی از نیروهای خوشنام و باسابقه ی روابط عمومی مناطق نفتخیز جنوب است که سوابقی همچون رییس انتشارات روابط عمومی مناطق نفتخیز و مشاور مدیرعامل مناطق را در کارنامه دارداین انتصاب شایسته را به مجموعه ی مناطق نفتخیز جنوب تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییمبا حکم مهندس احمد محمدی مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب علمدار متولی به عنوان سرپرست رییس دفتر مدیرعامل و مشاور مدیرعامل منصوب شدمهندس علمدار متولی از نیروهای خوشنام و باسابقه ی روابط عمومی مناطق نفتخیز جنوب است که سوابقی همچون رییس انتشارات روابط عمومی مناطق نفتخیز و مشاور مدیرعامل مناطق را در کارنامه دارداین انتصاب شایسته را به مجموعه ی مناطق نفتخیز جنوب تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییم