حکم انتصاب بابک طهماسبی به عنوان مشاورنماینده مسجد سلیمان

بابک طهماسبی

بابک طهماسبی

بابک طهماسبی

با حکم مهندس علی عسگرظاهری نماینده ی مسجدسلیمان

لالی اندیکا  وهفتکل بابک طهماسبی به عنوان مشاور ایشان

در حوزه ی نفت؛گاز پتروشیمی منصوب گردید

شایان ذکر است پیش از این نیز دکترعلی گلمرادی نماینده ی

ماهشهر؛سربندر و امیدیه طی حکمی ایشان را به سمت مشاور

عالی در حوزه ی نفت گاز پتروشیمی منصوب کرده بود.

ا حکم مهندس علی عسگرظاهری نماینده ی مسجدسلیمان

لالی اندیکا  وهفتکل بابک طهماسبی به عنوان مشاور ایشان

در حوزه ی نفت؛گاز پتروشیمی منصوب گردید

شایان ذکر است پیش از این نیز دکترعلی گلمرادی نماینده ی

ماهشهر؛سربندر و امیدیه طی حکمی ایشان را به سمت مشاور

عالی در حوزه ی نفت گاز پتروشیمی منصوب کرده بود

ا حکم مهندس علی عسگرظاهری نماینده ی مسجدسلیمان

لالی اندیکا  وهفتکل بابک طهماسبی به عنوان مشاور ایشان

در حوزه ی نفت؛گاز پتروشیمی منصوب گردید

شایان ذکر است پیش از این نیز دکترعلی گلمرادی نماینده ی

ماهشهر؛سربندر و امیدیه طی حکمی ایشان را به سمت مشاور

عالی در حوزه ی نفت گاز پتروشیمی منصوب کرده بود

ا حکم مهندس علی عسگرظاهری نماینده ی مسجدسلیمان

لالی اندیکا  وهفتکل بابک طهماسبی به عنوان مشاور ایشان

در حوزه ی نفت؛گاز پتروشیمی منصوب گردید

شایان ذکر است پیش از این نیز دکترعلی گلمرادی نماینده ی

ماهشهر؛سربندر و امیدیه طی حکمی ایشان را به سمت مشاور

عالی در حوزه ی نفت گاز پتروشیمی منصوب کرده بود

ا حکم مهندس علی عسگرظاهری نماینده ی مسجدسلیمان

لالی اندیکا  وهفتکل بابک طهماسبی به عنوان مشاور ایشان

در حوزه ی نفت؛گاز پتروشیمی منصوب گردید

شایان ذکر است پیش از این نیز دکترعلی گلمرادی نماینده ی

ماهشهر؛سربندر و امیدیه طی حکمی ایشان را به سمت مشاور

عالی در حوزه ی نفت گاز پتروشیمی منصوب کرده بود

ا حکم مهندس علی عسگرظاهری نماینده ی مسجدسلیمان

لالی اندیکا  وهفتکل بابک طهماسبی به عنوان مشاور ایشان

در حوزه ی نفت؛گاز پتروشیمی منصوب گردید

شایان ذکر است پیش از این نیز دکترعلی گلمرادی نماینده ی

ماهشهر؛سربندر و امیدیه طی حکمی ایشان را به سمت مشاور

عالی در حوزه ی نفت گاز پتروشیمی منصوب کرده بود