افزایش مبلغ حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان نفت

بازنشستگان صنعت نفت
بازنشستگان صنعت نفت

افزایش مبلغ حق اولاد و عائله مندی در واریزی ماه خرداد بازنشستگان صنعت نفت اعمال می شود.

وی افزود، مبالغ یاد شده همراه با مستمری خرداد ماهبازنشستگان و با مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت ماه ۹۹ پرداخت خواهد شد. مدیر مالی صندوق ها گفت: بازماندگان نیز مانند گذشته با توجه به شرایط و ضوابط تعیین شده در مقرری شان از مبلغ پرداختی حق اولاد بهره مند خواهند.

افزایش مبلغ حق اولاد و عائله مندی در واریزی ماه خرداد بازنشستگان صنعت نفت اعمال می شود.
جعفر پاسباز مدیر مالی صندوق ها، امروز (دوشنبه ۱۲ خرداد ماه) از افزایش مبلغ حق اولاد و عائله مندی مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی صنعت نفت خبر داد و افزود: طبق ابلاغیه، مبالغ یاد شده به ترتیب ۵۱۲۰۰ تومان و ۱۹۷۴۸۰ تومان تعیین شده است.وی افزود، مبالغ یاد شده همراه با مستمری خرداد ماهبازنشستگان و با مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت ماه (۹۹ (پرداخت خواهد شد. مدیر مالی صندوق ها گفت: بازماندگان نیز مانند گذشته با توجه به شرایط و ضوابط تعیین شده در مقرری شان از مبلغ پرداختی حق اولاد بهره مند خواهندجعفر پاسباز مدیر مالی صندوق ها، امروز (دوشنبه ۱۲ خرداد ماه) از افزایش مبلغ حق اولاد و عائله مندی مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی صنعت نفت خبر داد و افزود: طبق ابلاغیه، مبالغ یاد شده به ترتیب ۵۱۲۰۰ تومان و ۱۹۷۴۸۰ تومان تعیین شده است.وی افزود، مبالغ یاد شده همراه با مستمری خرداد ماهبازنشستگانجعفر پاسباز مدیر مالی صندوق ها، امروز (دوشنبه ۱۲ خرداد ماه) از افزایش مبلغ حق اولاد و عائله مندی مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی صنعت نفت خبر داد و افزود: طبق ابلاغیه، مبالغ یاد شده به ترتیب ۵۱۲۰۰ تومان و ۱۹۷۴۸۰ تومان تعیین شده است.وی افزود، مبالغ یاد شده همراه با مستمری خرداد ماهبازنشستگان