خبر مهم ویژه بازنشستگان صنعت نفت:افزایش سقف وام صندوق قرض الحسنه شهید تندگویان

بازنشستگان
بازنشستگان

سقف وام صندوق قرض الحسنه شهید تندگویان برای بازنشستگان عضو با افزایش ۱۰ میلیون تومانی ۹۰ میلیون تومان شد. مدت زمان بازپرداخت نیز به ۴۸ ماه افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ، صندوق قرض الحسنه شهید تندگویان در اطلاعیه ای اعلام کرد: سقف تسهیلات وام صندوق قرض الحسنه شهید تندگویان برای بازنشستگان صنعت نفت ۹۰ میلیون تومان شد. مدت بازپرداخت این وام نیز ۸ ماه طولانی تر و به ۴۸ ماه افزایش یافت.

سایر شرایط صندوق قرض الحسنه شهید تندگویانمانند سابق و بدون تغییر است.
بنابراین، استفاده از سقف وام تصویبی منوط به استهلاک کامل وام قبلی و با عنایت به میزان حق عضویت انباشته است.

سقف وام صندوق قرض الحسنه شهید تندگویان برای بازنشستگان عضو با افزایش ۱۰ میلیون تومانی ۹۰ میلیون تومان شد. مدت زمان بازپرداخت نیز به ۴۸ ماه افزایش یافت.به گزارش پایگاه خبری نفت یار ، صندوق قرض الحسنه شهید تندگویان در اطلاعیه ای اعلام کرد: سقف تسهیلات وام صندوق قرض الحسنه شهید تندگویان برای بازنشستگان صنعت نفت ۹۰ میلیون تومان شد. مدت بازپرداخت این وام نیز ۸ ماه طولانی تر و به ۴۸ ماه افزایش یافت.سایر شرایط صندوق قرض الحسنه شهید تندگویانمانند سابق و بدون تغییر است.بنابراین، استفاده از سقف وام تصویبی منوط به استهلاک کامل وام قبلی و با عنایت به میزان حق عضویت انباشته است.سقف وام صندوق قرض الحسنه شهید تندگویان برای بازنشستگان عضو با افزایش ۱۰ میلیون تومانی ۹۰ میلیون تومان شد. مدت زمان بازپرداخت نیز به ۴۸ ماه افزایش یافت.به گزارش پایگاه خبری نفت یار ، صندوق قرض الحسنه شهید تندگویان در اطلاعیه ای اعلام کرد: سقف تسهیلات وام صندوق قرض الحسنه شهید تندگویان برای بازنشستگان صنعت نفت ۹۰ میلیون تومان شد. مدت بازپرداخت این وام نیز ۸ ماه طولانی تر و به ۴۸ ماه افزایش یافت.سایر شرایط صندوق قرض الحسنه شهید تندگویانمانند سابق و بدون تغییر است.بنابراین، استفاده از سقف وام تصویبی منوط به استهلاک کامل وام قبلی و با عنایت به میزان حق عضویت انباشته است.