عضو کمیسیون برنامه و بودجه : درآمد‌های نفتی از بودجه کل کشور حذف نمی‌شود

درآمدهای نفتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:  درآمدهای نفتی از بودجه کل کشور حذف نمی‌شود بلکه از هزینه‌های جاری حذف خواهد شد.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی  با اشاره به حذف درآمدهای نفتی از منابع بودجه سال آینده، گفت: قرار نیست درآمدهای نفتی از بودجه کل کشور حذف شود بلکه از هزینه‌های جاری حذف خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز، محمد حسینی افزود: اگر ما بتوانیم درآمدهای مورد نیاز خود را در تامین منابع ضروری و اجتناب ناپذیر کشور از محل سایر درآمدها که دولت پیش بینی کرده است، تامین کنیم، می‌توانیم درآمدهای نفتی را از بودجه کل کشور حذف کنیم که دولت هم در این راستا دو منبع را پیش بینی کرده است.

حسینی با بیان اینکه یکی از منابع پیش بینی شده بحث درآمدهای مالیاتی است، توضیح داد: البته در این  راستا موضوع افزایش مالیات مطرح نیست بلکه جلوگیری از فرارهای مالیاتی و مالیات‌های جدید و استفاده از میزان دارایی‌ها مطرح است تا بتوانیم درآمد مورد نیاز را از آن منبع تامین کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع که گفته شده بناست بودجه شرکت‌های دولتی را، دولت پرداخت کند، تصریح کرد: طبق قانون دولت باید تا ۱۵ آبان دولت لایحه را به مجلس ارائه دهد؛ سپس در مجلس شورای اسلامی سیستم بودجه ریزی که برای شرکت‌های دولتی تا به این لحظه داشته‌ایم، منتج از مصوبات مجمع بر اساس درآمد هزینه هر شرکت است که بر اساس قانون تشکیل خود فعالیت‌های خاصی داشته و درآمدهای اخذ می‌کند.

او در پایان تاکید: در حال حاضر امکان اینکه دولت هزینه‌های شرکت‌های دولتی را پرداخت کند وجود ندارد؛ زیرا باید سامانه‌های خاص این روند تشکیل شود، مگر اینکه بتوانیم درآمدهای فصل اول حقوق و دستمزد را در جایی متمرکز کنیم و سپس از آن طریق حقوق و مزایا را پرداخت کنیم.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ،  محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی  با اشاره به حذف درآمدهای نفتی از منابع بودجه سال آینده، گفت: قرار نیست درآمدهای نفتی از بودجه کل کشور حذف شود بلکه از هزینه‌های جاری حذف خواهد شد.حسینی افزود: اگر ما بتوانیم درآمدهای مورد نیاز خود را در تامین منابع ضروری و اجتناب ناپذیر کشور از محل سایر درآمدها که دولت پیش بینی کرده است، تامین کنیم، می‌توانیم درآمدهای نفتی را از بودجه کل کشور حذف کنیم که دولت هم در این راستا دو منبع را پیش