دو انتصاب در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

 

 مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در احکام جداگانه‌ای مدیر خدمات و سرپرست مدیریت منابع انسانی این شرکت را منصوب کرد.

مهندس حمید کاویان در این احکام بختیار بلدی را به عنوان مدیر خدمات و یدالله پیامنی را به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون منصوب کرد.

وی در این احکام از خدمات و تلاش های محمد سمالی مدیر سابق خدمات و بهمن عزیزی مدیر سابق منابع انسانی این شرکت تقدیر و تشکر نمود.

بختیار بلدی دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی است و پیش از این سمت رئیس بهره برداری غرب مارون بود.

یدالله پیامنی نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی و دانشجوی دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار منابع انسانی دانشگاه تهران (DBA)است و پیش از این رئیس سنجش و مدیریت عملکرد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بود.

 

 

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در احکام جداگانه‌ای مدیر خدمات و سرپرست مدیریت منابع انسانی این شرکت را منصوب کرد.

  مهندس حمید کاویان در این احکام بختیار بلدی را به عنوان مدیر خدمات و یدالله پیامنی را به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون منصوب کرد.

وی در این احکام از خدمات و تلاش های محمد سمالی مدیر سابق خدمات و بهمن عزیزی مدیر سابق منابع انسانی این شرکت تقدیر و تشکر نمود.

بختیار بلدی دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی است و پیش از این سمت رئیس بهره برداری غرب مارون بود.

یدالله پیامنی نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی و دانشجوی دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار منابع انسانی دانشگاه تهران (DBA)است و پیش از این رئیس سنجش و مدیریت عملکرد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بود.

 

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در احکام جداگانه‌ای مدیر خدمات و سرپرست مدیریت منابع انسانی این شرکت را منصوب کرد.

  مهندس حمید کاویان در این احکام بختیار بلدی را به عنوان مدیر خدمات و یدالله پیامنی را به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون منصوب کرد.

وی در این احکام از خدمات و تلاش های محمد سمالی مدیر سابق خدمات و بهمن عزیزی مدیر سابق منابع انسانی این شرکت تقدیر و تشکر نمود.

بختیار بلدی دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی است و پیش از این سمت رئیس بهره برداری غرب مارون بود.

یدالله پیامنی نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی و دانشجوی دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار منابع انسانی دانشگاه تهران (DBA)است و پیش از این رئیس سنجش و مدیریت عملکرد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بود.