پیام دکتر علیرضا ورناصری در خصوص لغو تمامی جلسات

دکتر علیرضا ورناصری

دکتر علیرضا ورناصری
بنام پروردگار مهر و عدالت؛

مهربانان و همشهریان گرانقدر :

چندروز اخیر سعادت دیدار شما میسّر شد و با کمال مباهات و شادمانی، طی جلسات مختلف پذیرای حضور پرشور شما بودم، اما متاسفانه بعلت اینکه به ویروس کرونا مبتلا شدم ضمن عذرخواهی ناچارا بقیه جلسات و دیدارها بدلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی لغو میگردد.

بعد از بهبودی انشاالله مجدداً درخدمت همه عزیزان در ۴شهرستان خواهم بود.

خادم مردم شریف مسجدسلیمان لالی هفتکل و اندیکا

دکتر علیرضا ورناصری

چندروز اخیر سعادت دیدار شما میسّر شد و با کمال مباهات و شادمانی، طی جلسات مختلف پذیرای حضور پرشور شما بودم، اما متاسفانه بعلت اینکه به ویروس کرونا مبتلا شدم ضمن عذرخواهی ناچارا بقیه جلسات و دیدارها بدلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی لغو میگردد.بعد از بهبودی انشاالله مجدداً درخدمت همه عزیزان در ۴شهرستان خواهم بود.خادم مردم شریف مسجدسلیمان لالی هفتکل و اندیکادکتر علیرضا ورناصریچندروز اخیر سعادت دیدار شما میسّر شد و با کمال مباهات و شادمانی، طی جلسات مختلف پذیرای حضور پرشور شما بودم، اما متاسفانه بعلت اینکه به ویروس کرونا مبتلا شدم ضمن عذرخواهی ناچارا بقیه جلسات و دیدارها بدلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی لغو میگردد.بعچندروز اخیر سعادت دیدار شما میسّر شد و با کمال مباهات و شادمانی، طی جلسات مختلف پذیرای حضور پرشور شما بودم، اما متاسفانه بعلت اینکه به ویروس کرونا مبتلا شدم ضمن عذرخواهی ناچارا بقیه جلسات و دیدارها بدلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی لغو میگردد.بعد از بهبودی انشاالله مجدداً درخدمت همه عزیزان در ۴شهرستان خواهم بود.خادم مردم شریف مسجدسلیمان لالی هفتکل و اندیکادکتر علیرضا ورناصریچندروز اخیر سعادت دیدار شما میسّر شد و با کمال مباهات و شادمانی، طی جلسات مختلف پذیرای حضور پرشور شما بودم، اما متاسفانه بعلت اینکه به ویروس کرونا مبتلا شدم ضمن عذرخواهی ناچارا بقیه جلسات و دیدارها بدلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی لغو میگردد.بعد از بهبودی انشاالله مجدداً درخدمت همه عزیزان در ۴شهرستان خواهم بود.خادم مردم شریف مسجدسلیمان لالی هفتکل و اندیکادکتر علیرضا ورناصریچندروز اخیر سعادت دیدار شما میسّر شد و با کمال مباهات و شادمانی، طی جلسات مختلف پذیرای حضور پرشور شما بودم،  و