کسب موفقیتی دیگر پژوهشگر و پایان نامه برتراز سوی پرسنل شهرداری منطقه ۸

سلیمان کیانی ده کیانی

سلیمان کیانی ده کیانی

 

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ، آقای سلیمان کیانی ده کیانی کارشناس فرهنگی منطقه ۸ موفق به کسب عنوان پژوهشگر و پایان نامه برتر از جشنواره پایان نامه های برتر ایران – جایزه ویژه پروفسور حسابی شد.

آقای سلیمان کیانی ده کیانی کارشناس فرهنگی منطقه ۸ موفق به کسب عنوان “پژوهشگر و پایان نامه برتر” از جشنواره پایان نامه های برتر ایران – جایزه ویژه پروفسور حسابی شد.آقای سلیمان کیانی ده کیانی کارشناس فرهنگی منطقه ۸ موفق به کسب عنوان “پژوهشگر و پایان نامه برتر” از جشنواره پایان نامه های برتر ایران – جایزه ویژه پروفسور حسابی شد.آقای سلیمان کیانی ده کیانی کارشناس فرهنگی منطقه ۸ موفق به کسب عنوان “پژوهشگر و پایان نامه برتر” از جشنواره پایان نامه های برتر ایران – جایزه ویژه پروفسور حسابی شد.آقای سلیمان کیانی ده کیانی کارشناس فرهنگی منطقه ۸ موفق به کسب عنوان “پژوهشگر و پایان نامه برتر” از جشنواره پایان نامه های برتر ایران – جایزه ویژه پروفسور حسابی شد.آقای سلیمان کیانی ده کیانی کارشناس فرهنگی منطقه ۸ موفق به کسب عنوان “پژوهشگر و پایان نامه برتر” از جشنواره پایان نامه های برتر ایران – جایزه ویژه پروفسور حسابی شد.آقای سلیمان کیانی ده کیانی کارشناس فرهنگی منطقه ۸ موفق به کسب عنوان “پژوهشگر و پایان نامه برتر” از جشنواره پایان نامه های برتر ایران – جایزه ویژه پروفسور حسابی شد.آقای سلیمان کیانی ده کیانی کارشناس فرهنگی منطقه ۸ موفق به کسب عنوان “پژوهشگر و پایان نامه برتر” از جشنواره پایان نامه های برتر ایران – جایزه ویژه پروفسور حسابی شد.آقای سلیمان کیانی ده کیانی کارشناس فرهنگی منطقه ۸ موفق به کسب عنوان “پژوهشگر و پایان نامه برتر” از جشنواره پایان نامه های برتر ایران – جایزه ویژه پروفسور حسابی شد.آقای سلیمان کیانی ده کیانی کارشناس فرهنگی منطقه ۸ موفق به کسب عنوان “پژوهشگر و پایان نامه برتر” از جشنواره پایان نامه های برتر ایران – جایزه ویژه پروفسور حسابی شد.آقای سلیمان کیانی ده کیانی کارشناس فرهنگی منطقه ۸ موفق به کسب عنوان “پژوهشگر و پایان نامه برتر” از جشنواره پایان نامه های برتر ایران – جایزه ویژه پروفسور حسابی شد.