جلسه ستاد بازآفرینی شهری مسجدسلیمان برگزار شد:تصویب فاز اول سند بازآفرینی شهری و شروع مطالعات فاز دوم

سند بازآفرینی شهری

سند بازآفرینی شهری

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز ،ظهر امروز(سه شنبه)با حضور مهندس بهرامی دومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری مسجدسلیمان در سال جاری در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه مطالعات سطح یک‌ سند بازآفرینی شهر مسجدسلیمان توسط مشاور مربوطه ارایه گردید و از توضیحات مشاور طرح،نقطه نظرات اعضای ستاد و نماینده اداره کل بنیاد مسکن و راه و شهرسازی و بررسی های انجام شده،فاز اول سند بازآفرینی شهری یعنی مرحله شناخت به تصویب رسید.

همچنین مقرر گردید تا زمان ارائه گزارش مطالعات سطح دو، مشاور طرح کلیه نقطه نظرات و پیشنهادات احتمالی اعضای ستاد را در طول انجام طرح مدنظر قرار دهد و در سطح دو سند بازآفرینی لحاظ نماید.

سند بازآفرینی شهری شامل ۳ مرحله شناخت،طراحی و دریافت اعتبار است که مرحله اول طرح بازآفرینی شهری تصویب و مطالعات فاز دوم در دستور کار قرار گرفت.

همچنین مقرر گردید تا زمان ارائه گزارش مطالعات سطح دو، مشاور طرح کلیه نقطه نظرات و پیشنهادات احتمالی اعضای ستاد را در طول انجام طرح مدنظر قرار دهد و در سطح دو سند بازآفرینی لحاظ نماید.سند بازآفرینی شهری شامل ۳ مرحله شناخت،طراحی و دریافت اعتبار است که مرحله اول طرح بازآفرینی شهری تصویب و مطالعات فاز دوم در دستور کار قرار گرفت.همچنین مقرر گردید تا زمان ارائه گزارش مطالعات سطح دو، مشاور طرح کلیه نقطه نظرات و پیشنهادات احتمالی اعضای ستاد را در طول انجام طرح مدنظر قرار دهد و در سطح دو سند بازآفرینی لحاظ نماید.سند بازآفرینی شهری شامل ۳ مرحله شناخت،طراحی و دریافت اعتبار است که مرحله اول طرح بازآفرینی شهری تصویب و مطالعات فاز دوم در دستور کار قرار گرفت.همچنین مقرر گردید تا زمان ارائه گزارش مطالعات سطح دو، مشاور طرح کلیه نقطه نظرات و پیشنهادات احتمالی اعضای ستاد را در طول انجام طرح مدنظر قرار دهد و در سطح دو سند بازآفرینی لحاظ نماید.سند بازآفرینی شهری شامل ۳ مرحله شناخت،طراحی و دریافت اعتبار است که مرحله اول طرح بازآفرینی شهری تصویب و مطالعات فاز دوم در دستور کار قرار گرفت.