وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت مطرح کرد:صندوق دارا دوم در زمان اعلام شده عرضه می شود

وزیر نفت گفت: صندوق دارا دوم را ایجاد می‌کنیم و در زمان اعلام شده به مردم عرضه خواهد شد و هیچ اختلافی در این زمینه وجود ندارد.

روز خبرنگار

 

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز؛بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت : صندوق دارا دوم را ایجاد می کنیم و در زمان اعلام شده به مردم عرضه خواهد شد.

وی افزود :هیچ اختلافی در این زمینه وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز؛بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت : صندوق دارا دوم را ایجاد می کنیم و در زمان اعلام شده به مردم عرضه خواهد شد.

وی افزود :هیچ اختلافی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز؛بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت : صندوق دارا دوم را ایجاد می کنیم و در زمان اعلام شده به مردم عرضه خواهد شد.

وی افزود :هیچ اختلافی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز؛بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت : صندوق دارا دوم را ایجاد می کنیم و در زمان اعلام شده به مردم عرضه خواهد شد.

وی افزود :هیچ اختلافی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز؛بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت : صندوق دارا دوم را ایجاد می کنیم و در زمان اعلام شده به مردم عرضه خواهد شد.

وی افزود :هیچ اختلافی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز؛بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت : صندوق دارا دوم را ایجاد می کنیم و در زمان اعلام شده به مردم عرضه خواهد شد.

وی افزود :هیچ اختلافی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز؛بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت : صندوق دارا دوم را ایجاد می کنیم و در زمان اعلام شده به مردم عرضه خواهد شد.

وی افزود :هیچ اختلافی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز؛بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت : صندوق دارا دوم را ایجاد می کنیم و در زمان اعلام شده به مردم عرضه خواهد شد.

وی افزود :هیچ اختلافی در این زمینه وجود ندارد.