مهندس علی عسگر ظاهری: مردم نگران نباشند فردا به اتفاق جمعی از نمایندگان طرح اصلاح افزایش قیمت بنزین را به صحن مجلس خواهیم برد

علی عسگر ظاهری

علی عسگر ظاهری نماینده مسجدسلیمان و عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با گفتمان نیوز: نمایندگان مجلس و کمیسیون انرژی در جریان افزایش قیمت نبوده و کاملا هم در کمیسیون انرژی،هم در کمیسیون تلفیق بودجه و هم در صحن علنی مجلس مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند.
همچنین یکشنبه ۲۵ آبان طرح اصلاح افزایش قیمت بنزین را به اتفاق جمعی از نمایندگان مجلس به صحن خواهیم برد و قطعا همه ی تلاش خود را برای دفاع از موکلین  خود و مردم شریف ایران انجام خواهیم داد.
همچنین از مردم شریف خوزستان و حوزه ی انتخابیه خواهشمندم که بردباری و صبر به خرج داده و مطمئن باشند که ما به عنوان نمایندگان آنها تمام توان خود را برای حل این مشکل به کار خواهیم بست.

علی عسگر ظاهری نماینده مسجدسلیمان و عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با گفتمان نیوز: نمایندگان مجلس و کمیسیون انرژی در جریان افزایش قیمت نبوده و کاملا هم در کمیسیون انرژی،هم در کمیسیون تلفیق بودجه و هم در صحن علنی مجلس مخالفت خود را با این طرح اعلام کردندهمچنین یکشنبه ۲۵ آبان طرح اصلاح افزایش قیمت بنزین را به اتفاق جمعی از نمایندگان مجلس به صحن خواهیم برد و قطعا همه ی تلاش خود را برای دفاع از موکلین ۷ود و مردم شریف ایران انجام خواهیم دادهمچنین از مردم شریف خوزستان و حوزه ی انتخابیه خواهشمندم که بردباری و صبر به خرج داده و مطمئن باشند که ما به عنوان نمایندگان آنها تمام توان خود را برای حلاین مشکل به کار خواهیم بستبه اتفاق جمعی از نمایندگان مجلس به صحن خواهیم برد و قطعا همه ی تلاش خود را برای دفاع از موکلین ۷ود و مردم شریف ایران انجام خواهیم دادهمچنین از مردم شریف خوزستان و حوزه ی انتخابیه خواهشمندم که بردباری و صبر به خرج داده و مطمئن باشند که ما به عنوان نمایندگان آنها تمام توان خود را برای حلاین مشکل به کار خواهیم بست