افزایش مبلغ حق معیشت بازنشستگان صنعت نفت

پرداخت کمک معیشت

پرداخت کمک معیشت

نخستین پرداخت کمک معیشت سال مالی ۹۹ به زودی در کارت رفاهی بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت واریز می شود.

به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز  ، نخستین  پرداخت کمک معیشت سال مالی ۹۹ به مبلغ هشتصد هزار تومان به زودی در کارت رفاهی بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت واریز می شود.

مبلغ مذکور در جیب نقدی کارت رفاهی واریز خواهد شد؛ لذا این مبلغ، مانند پرداختی های معیشتی گذشته قابل خرید نقدی است.

آخرین مبلغ معیشت پرداختی به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان بود که در روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه پرداخت شده است.

سال مالی صندوق ها از یکم خرداد تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال بعد است.

نخستین پرداخت کمک معیشت سال مالی ۹۹ به زودی در کارت رفاهی بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت واریز می شود.به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز  ، نخستین پرداخت کمک معیشت سال مالی ۹۹ به مبلغ هشتصد هزار تومان به زودی در کارت رفاهی بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت واریز می شود.
مبلغ مذکور در جیب نقدی کارت رفاهی واریز خواهد شد؛ لذا این مبلغ، مانند پرداختی های معیشتی گذشته قابل خرید نقدی است.آخرین مبلغ معیشت پرداختی به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان بود که در روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه پرداخت شده است.نخستین پرداخت کمک معیشت سال مالی ۹۹ به زودی در کارت رفاهی بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت واریز می شود.به گزارش پایگاه خبری گفتمان نیوز  ، نخستین پرداخت کمک معیشت سال مالی ۹۹ به مبلغ هشتصد هزار تومان به زودی در کارت رفاهی بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت واریز می شود.مبلغ مذکور در جیب نقدی کارت رفاهی واریز خواهد شد؛ لذا این مبلغ، مانند پرداختی های معیشتی گذشته قابل خرید نقدی است.آخرین مبلغ معیشت پرداختی به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان بود که در روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه پرداخت شده است. رفاهی بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت واریز می شود.مبلغ مذکور در جیب نقدی کارت رفاهی واریز خواهد شد؛ لذا این مبلغ، مانند پرداختی های معیشتی گذشته قابل خرید نقدی است.آخرین مبلغ معیشت پرداختی به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان بود که در روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه پرداخت شده است.