تقدیر اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس از تلاش های شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در راستای حمایت از محیط زیست قدردانی کرد. 

در نشست مشترک مدیران و روسای شرکت بهره‎برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس، از تلاش های این شرکت در راستای صیانت از محیط زیست تقدیر و بر همکاری بیشتر تاکید شد.

لزوم دستیابی به توسعه پایدار، تعهد به مسئولیت های زیست محیطی، افزایش تعامل، فراهم کردن زیرساخت های نرم‎افزاری و سخت‎افزاری با هدف پیاده سازی الزامات زیست محیطی و شیوه های جدید همکاری از موارد مورد تاکید در نشست مشترک مدیران زاگرس جنوبی و سازمان حفاظت از محیط زیست استان فارس بود.

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در دو سال گذشته، لوح تقدیر و تندیس سیمین صنعت سبز را از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ترتیب برای دو منطقه عملیاتی آغار و دالان و پارسیان دریافت کرده است.

تقدیر اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس از تلاش های شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در راستای حمایت از محیط زیست قدردانی کرد. 

در نشست مشترک مدیران و روسای شرکت بهره‎برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس، از تلاش های این شرکت در راستای صیانت از محیط زیست تقدیر و بر همکاری بیشتر تاکید شد.

لزوم دستیابی به توسعه پایدار، تعهد به مسئولیت های زیست محیطی، افزایش تعامل، فراهم کردن زیرساخت های نرم‎افزاری و سخت‎افزاری با هدف پیاده سازی الزامات زیست محیطی و شیوه های جدید همکاری از موارد مورد تاکید در نشست مشترک مدیران زاگرس جنوبی و سازمان حفاظت از محیط زیست استان فارس بود.

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در دو سال گذشته، لوح تقدیر و تندیس سیمین صنعت سبز را از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ترتیب برای دو منطقه عملیاتی آغار و دالان و پارسیان دریافت کرده است.