معارفه و تکریم  دو مدیر جدید و پیشین مارون

آیین معارفه و تکریم دو مدیر جدید و پیشین خدمات و منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون امروز شنبه ۲۱ اردیبهشت برگزار شد.

مدیر عامل این شرکت ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده دو مدیر پیشین، گفت: شرکت های بهره بردار در صف اول تولید قرار دارند و  راهبری این فرایند پیچیده همواره مستلزم در اختیار داشتن نیروی انسانی مستعد، توانمند، شاداب و به روز  از نظر دانش فنی و عمومی و نیز داشتن یک نظام خدماتی استاندارد است که خوشبختانه این دو مهم تا کنون در شرکت تحقق یافته است.

مهندس حمید کاویان افزود: امید می رود که مدیران جدید، در راستای تکریم نیروی انسانی، ارتقاء سطح عملکرد منابع انسانی در ابعاد مختلف فنی، علمی و عمومی و رسیدگی به مسائل آن همت کنند و  بر افزایش توان نظام خدماتی در تمامی سطوح سازمان همت گماشته و موجبات تسهیل فرایند تولید، به عنوان رسالت اصلی سازمان را فراهم آورند.

در پایان مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از زحمات محمد سمالی و بهمن عزیزی به عنوان دو مدیر پیشین خدمات و منابع انسانی تقدیر و احکام جدید مدیریت خدمات و سرپرستی مدیریت منابع انسانی را به ترتیب به بختیار بلدی و یداله پیامنی تسلیم کرد.