افتتاح شهر بدون زمان در نروژ

 

دراین شهر نروژی مردم ساعت‌های خود را دور می‌ریزند تا از شر زمان خلاص شوند.

مردم جزیره سوماروی Sommarøy در نروژ با دور انداختن ساعت‌های خود، قصد دارند اولین شهر بدون زمان را به نام خود به ثبت برسانند.

با آفتاب نیمه شب و شبهای روشن، زمان در اینجا بی معناست و بنابراین مدیریت زمان در این منطقه از اهمیت افتاده است و به همین خاطر مردم می‌خواهند شهری بدون زمان داشته باشند.

در سراسر جهان مردم از استرس و افسردگی رنج می برند که ساعت و زمان در این بین نقش مهمی دارد اما به گفته مبتکر طرح، Kjell Ove Hveding بیرون از ناحیه زمانی می‌تواند استرس و فشارهای زمانی را از بین ببرد.

بنابراین در سوماروی مغازه‌ها ساعت بازکردن و تعطیل شدن ندارند و تابستان نیز هفته‌های بدون شب دارند.

 

 

 

دراین شهر نروژی مردم ساعت‌های خود را دور می‌ریزند تا از شر زمان خلاص شوند.

 مردم جزیره سوماروی Sommarøy در نروژ با دور انداختن ساعت‌های خود، قصد دارند اولین شهر بدون زمان را به نام خود به ثبت برسانند.

با آفتاب نیمه شب و شبهای روشن، زمان در اینجا بی معناست و بنابراین مدیریت زمان در این منطقه از اهمیت افتاده است و به همین خاطر مردم می‌خواهند شهری بدون زمان داشته باشند.

 در سراسر جهان مردم از استرس و افسردگی رنج می برند که ساعت و زمان در این بین نقش مهمی دارد اما به گفته مبتکر طرح، Kjell Ove Hveding بیرون از ناحیه زمانی می‌تواند استرس و فشارهای زمانی را از بین ببرد.

 بنابراین در سوماروی مغازه‌ها ساعت بازکردن و تعطیل شدن ندارند و تابستان نیز هفته‌های بدون شب دارند.

 

 

دراین شهر نروژی مردم ساعت‌های خود را دور می‌ریزند تا از شر زمان خلاص شوند.

 مردم جزیره سوماروی Sommarøy در نروژ با دور انداختن ساعت‌های خود، قصد دارند اولین شهر بدون زمان را به نام خود به ثبت برسانند.

با آفتاب نیمه شب و شبهای روشن، زمان در اینجا بی معناست و بنابراین مدیریت زمان در این منطقه از اهمیت افتاده است و به همین خاطر مردم می‌خواهند شهری بدون زمان داشته باشند.

 در سراسر جهان مردم از استرس و افسردگی رنج می برند که ساعت و زمان در این بین نقش مهمی دارد اما به گفته مبتکر طرح، Kjell Ove Hveding بیرون از ناحیه زمانی می‌تواند استرس و فشارهای زمانی را از بین ببرد.

 بنابراین در سوماروی مغازه‌ها ساعت بازکردن و تعطیل شدن ندارند و تابستان نیز هفته‌های بدون شب دارند.