در بازدید مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش انجام شد بررسی پروژه حمل فرآورده‌های نفتی از طریق خطوط ریلی به استان یزد

مدیر تامین و توزیع فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بازدید از پروژه در حال احداث خط راه‌آهن ورودی به انبار نفت شهیدصدوقی، امکان حمل فرآورده‌های نفتی با استفاده از خطوط ریلی را بررسی کرد.

 مجتبی دلبری پس از بازدید میدانی از محل خط راه‌آهن ورودی به انبار نفت شهید صدوقی، در نشستی با مسئولان راه‌آهن استان، راهکارهای حمل فرآورده‌های نفتی با استفاده از مخزندارهای ریلی راه‌آهن را بررسی کرد.

به گفته وی، حمل نفت‌گاز توسط خطوط راه‌آهن با توجه به صرفه‌جویی در هزینه‌ها، از ترافیک جاده‌ای می‌کاهد و گام موثری در جهت افزایش برداشت فرآورده از مبدأ بندرعباس فراهم می‌کند.

مدیر تامین و توزیع فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین همراه با سیدمصطفی داودی، مدیرکل راه‌آهن یزد و مدیر منطقه از واحدهای مختلف انبار نفت شهید صدوقی یزد و پروژه‌های درحال احداث پارکینگ نفتکش‌ها و ساختمان آزمایشگاه کنترل کیفیت، بازدید کرد.

 

 

مدیر تامین و توزیع فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بازدید از پروژه در حال احداث خط راه‌آهن ورودی به انبار نفت شهیدصدوقی، امکان حمل فرآورده‌های نفتی با استفاده از خطوط ریلی را بررسی کرد.

 مجتبی دلبری پس از بازدید میدانی از محل خط راه‌آهن ورودی به انبار نفت شهید صدوقی، در نشستی با مسئولان راه‌آهن استان، راهکارهای حمل فرآورده‌های نفتی با استفاده از مخزندارهای ریلی راه‌آهن را بررسی کرد.

به گفته وی، حمل نفت‌گاز توسط خطوط راه‌آهن با توجه به صرفه‌جویی در هزینه‌ها، از ترافیک جاده‌ای می‌کاهد و گام موثری در جهت افزایش برداشت فرآورده از مبدأ بندرعباس فراهم می‌کند.

مدیر تامین و توزیع فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین همراه با سیدمصطفی داودی، مدیرکل راه‌آهن یزد و مدیر منطقه از واحدهای مختلف انبار نفت شهید صدوقی یزد و پروژه‌های درحال احداث پارکینگ نفتکش‌ها و ساختمان آزمایشگاه کنترل کیفیت، بازدید کرد.

 

مدیر تامین و توزیع فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بازدید از پروژه در حال احداث خط راه‌آهن ورودی به انبار نفت شهیدصدوقی، امکان حمل فرآورده‌های نفتی با استفاده از خطوط ریلی را بررسی کرد.

 مجتبی دلبری پس از بازدید میدانی از محل خط راه‌آهن ورودی به انبار نفت شهید صدوقی، در نشستی با مسئولان راه‌آهن استان، راهکارهای حمل فرآورده‌های نفتی با استفاده از مخزندارهای ریلی راه‌آهن را بررسی کرد.

به گفته وی، حمل نفت‌گاز توسط خطوط راه‌آهن با توجه به صرفه‌جویی در هزینه‌ها، از ترافیک جاده‌ای می‌کاهد و گام موثری در جهت افزایش برداشت فرآورده از مبدأ بندرعباس فراهم می‌کند.

مدیر تامین و توزیع فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین همراه با سیدمصطفی داودی، مدیرکل راه‌آهن یزد و مدیر منطقه از واحدهای مختلف انبار نفت شهید صدوقی یزد و پروژه‌های درحال احداث پارکینگ نفتکش‌ها و ساختمان آزمایشگاه کنترل کیفیت، بازدید کرد.