رئیس کمیسیون انرژی مجلس:وضعیت فروش نفت خوب است/روزانه یک میلیون بشکه نفت هم فروخته ایم

 

فریدون حسنوند:
ترامپ می‌خواست فروش نفت ما را به صفر برساند، ولی در همین شرایط گاهی روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت نیز فروخته شده است.

چون آمریکا در این دوره تحریم‌هایش را به صورت حساب‌شده‌تر و دقیق‌تر دنبال می‌کند، ما نیز یک ساختار چندلایه ایجاد کرده‌ایم که با رعایت برخی اقدامات، فروش نفت را انجام دهیم.

به وزارت نفت انتقاد داریم، اما این انتقادات باید به نحوی گفته شود که آن کسی که نماینده ما در اوپک و محل مذاکره ماست، تضعیف نشود و با پشتوانه نظام از جمله مجلس مذاکره کند.

 

 

فریدون حسنوند:
ترامپ می‌خواست فروش نفت ما را به صفر برساند، ولی در همین شرایط گاهی روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت نیز فروخته شده است.

چون آمریکا در این دوره تحریم‌هایش را به صورت حساب‌شده‌تر و دقیق‌تر دنبال می‌کند، ما نیز یک ساختار چندلایه ایجاد کرده‌ایم که با رعایت برخی اقدامات، فروش نفت را انجام دهیم.

به وزارت نفت انتقاد داریم، اما این انتقادات باید به نحوی گفته شود که آن کسی که نماینده ما در اوپک و محل مذاکره ماست، تضعیف نشود و با پشتوانه نظام از جمله مجلس مذاکره کند.

فریدون حسنوند:
ترامپ می‌خواست فروش نفت ما را به صفر برساند، ولی در همین شرایط گاهی روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت نیز فروخته شده است.

چون آمریکا در این دوره تحریم‌هایش را به صورت حساب‌شده‌تر و دقیق‌تر دنبال می‌کند، ما نیز یک ساختار چندلایه ایجاد کرده‌ایم که با رعایت برخی اقدامات، فروش نفت را انجام دهیم.

به وزارت نفت انتقاد داریم، اما این انتقادات باید به نحوی گفته شود که آن کسی که نماینده ما در اوپک و محل مذاکره ماست، تضعیف نشود و با پشتوانه نظام از جمله مجلس مذاکره کند.

فریدون حسنوند:
ترامپ می‌خواست فروش نفت ما را به صفر برساند، ولی در همین شرایط گاهی روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت نیز فروخته شده است.

چون آمریکا در این دوره تحریم‌هایش را به صورت حساب‌شده‌تر و دقیق‌تر دنبال می‌کند، ما نیز یک ساختار چندلایه ایجاد کرده‌ایم که با رعایت برخی اقدامات، فروش نفت را انجام دهیم.

به وزارت نفت انتقاد داریم، اما این انتقادات باید به نحوی گفته شود که آن کسی که نماینده ما در اوپک و محل مذاکره ماست، تضعیف نشود و با پشتوانه نظام از جمله مجلس مذاکره کند.