معاون وزیر نفت: کارانه پزشکان صنعت نفت پرداخت می‌شود

به دنبال صدور مجوز از سوی وزیر نفت، کارانه پزشکان وزارت نفت، پرداخت خواهد شد.

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در پاسخ به پرسش‌های پزشکان در خصوص احتمال عدم پرداخت کارانه، اظهار کرد: به دنبال صدور مجوز وزیر نفت، امکان پرداخت کارانه تا پایان مردادماه سال جاری، مطابق با مقررات جاری فراهم شد.

فرزین مینو تاکید کرد: مجوز وزیر نفت، جهت رفع دغدغه جامعه پزشکان، صادر شده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تلاش خواهد کرد تا با نهایی کردن طرح «مدل پرداخت کارانه پزشکان صنعت نفت» طی ۲ ماه آینده، مانع بروز مشکلات احتمالی در حوزه پرداخت کارانه شود.

لازم به ذکر است، مجوز مذکور صرفاً به پرداخت کارانه تا پایان مردادماه اختصاص دارد و پرداخت‌ها پس از این موعد، طبق «مدل پرداخت کارانه پزشکان صنعت نفت» که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهایی می‌شود، خواهد بود.

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در پاسخ به پرسش‌های پزشکان در خصوص احتمال عدم پرداخت کارانه، اظهار کرد: به دنبال صدور مجوز وزیر نفت، امکان پرداخت کارانه تا پایان مردادماه سال جاری، مطابق با مقررات جاری فراهم شد.

فرزین مینو تاکید کرد: مجوز وزیر نفت، جهت رفع دغدغه جامعه پزشکان، صادر شده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تلاش خواهد کرد تا با نهایی کردن طرح «مدل پرداخت کارانه پزشکان صنعت نفت» طی ۲ ماه آینده، مانع بروز مشکلات احتمالی در حوزه پرداخت کارانه شود.

لازم به ذکر است، مجوز مذکور صرفاً به پرداخت کارانه تا پایان مردادماه اختصاص دارد و پرداخت‌ها پس از این موعد، طبق «مدل پرداخت کارانه پزشکان صنعت نفت» که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهایی می‌شود، خواهد بود.

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در پاسخ به پرسش‌های پزشکان در خصوص احتمال عدم پرداخت کارانه، اظهار کرد: به دنبال صدور مجوز وزیر نفت، امکان پرداخت کارانه تا پایان مردادماه سال جاری، مطابق با مقررات جاری فراهم شد.

فرزین مینو تاکید کرد: مجوز وزیر نفت، جهت رفع دغدغه جامعه پزشکان، صادر شده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تلاش خواهد کرد تا با نهایی کردن طرح «مدل پرداخت کارانه پزشکان صنعت نفت» طی ۲ ماه آینده، مانع بروز مشکلات احتمالی در حوزه پرداخت کارانه شود.

لازم به ذکر است، مجوز مذکور صرفاً به پرداخت کارانه تا پایان مردادماه اختصاص دارد و پرداخت‌ها پس از این موعد، طبق «مدل پرداخت کارانه پزشکان صنعت نفت» که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهایی می‌شود، خواهد بود.