نشست مجمع عمومی شرکت نفت خزر برگزار شد

نشست مجمع عمومی شرکت نفت خزر امروز (چهارشنبه، ۱۹ تیرماه) برگزار شد.

نشست مجمع عمومی شرکت نفت خزر با حضور مسعود کرباسیان، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت و نمایندگان سازمان حسابرسی برگزار شد.

در این نشست گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی قرائت و پس از آن گزارش هیأت مدیره شرکت نفت خزر به اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و صاحبان سهام ارائه شد.

همچنین در پایان سید عماد حسینی، رئیس هیأت مدیره شرکت نفت خزر و کریم زبیدی، مدیر برنامه ریزی تلفیقی و عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفت به ارائه راهکارهای لازم جهت دستیابی به اهداف صنعت نفت در خزر اشاره کردند.

نشست مجمع عمومی شرکت نفت خزر با حضور مسعود کرباسیان، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت و نمایندگان سازمان حسابرسی برگزار شد.

در این نشست گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی قرائت و پس از آن گزارش هیأت مدیره شرکت نفت خزر به اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و صاحبان سهام ارائه شد.

همچنین در پایان سید عماد حسینی، رئیس هیأت مدیره شرکت نفت خزر و کریم زبیدی، مدیر برنامه ریزی تلفیقی و عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفت به ارائه راهکارهای لازم جهت دستیابی به اهداف صنعت نفت در خزر اشاره کردند.

نشست مجمع عمومی شرکت نفت خزر با حضور مسعود کرباسیان، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت و نمایندگان سازمان حسابرسی برگزار شد.

در این نشست گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی قرائت و پس از آن گزارش هیأت مدیره شرکت نفت خزر به اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و صاحبان سهام ارائه شد.

همچنین در پایان سید عماد حسینی، رئیس هیأت مدیره شرکت نفت خزر و کریم زبیدی، مدیر برنامه ریزی تلفیقی و عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفت به ارائه راهکارهای لازم جهت دستیابی به اهداف صنعت نفت در خزر اشاره کردند.