مجلس دو شکایت وزارت نفت از یک نماینده را وارد دانست و به قوه قضاییه ارجاع داد

 

محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان:
به دنبال شکایت‌هایی که از طرف آقای زنگنه وزیر نفت از یکی از نمایندگان مجلس صورت گرفته بود، امروز جلسه با حضور همه اعضا تشکیل شد و آقای زنگنه هم به جلسه تشریف آوردند و در مورد جکتی که گفته شده بود با تصمیم وزارت نفت اوراق تبدیل شده و به منابع مملکت آسیب وارد شده و دستگاه کارتخوان که در وزارت نفت بوده هم مشروحا توضیحات لازم را ارائه داد.

هیات نظارت با توجه به مباحث مطرح شده، ادعاهای مطرح شده را جزو وظایف نمایندگی تشخیص نداد و این موضوع را به دادگاهی که این شکایت از آنجا آمده بود محول کرد.

 

 

محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان:
به دنبال شکایت‌هایی که از طرف آقای زنگنه وزیر نفت از یکی از نمایندگان مجلس صورت گرفته بود، امروز جلسه با حضور همه اعضا تشکیل شد و آقای زنگنه هم به جلسه تشریف آوردند و در مورد جکتی که گفته شده بود با تصمیم وزارت نفت اوراق تبدیل شده و به منابع مملکت آسیب وارد شده و دستگاه کارتخوان که در وزارت نفت بوده هم مشروحا توضیحات لازم را ارائه داد.

هیات نظارت با توجه به مباحث مطرح شده، ادعاهای مطرح شده را جزو وظایف نمایندگی تشخیص نداد و این موضوع را به دادگاهی که این شکایت از آنجا آمده بود محول کرد.

محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان:
به دنبال شکایت‌هایی که از طرف آقای زنگنه وزیر نفت از یکی از نمایندگان مجلس صورت گرفته بود، امروز جلسه با حضور همه اعضا تشکیل شد و آقای زنگنه هم به جلسه تشریف آوردند و در مورد جکتی که گفته شده بود با تصمیم وزارت نفت اوراق تبدیل شده و به منابع مملکت آسیب وارد شده و دستگاه کارتخوان که در وزارت نفت بوده هم مشروحا توضیحات لازم را ارائه داد.

هیات نظارت با توجه به مباحث مطرح شده، ادعاهای مطرح شده را جزو وظایف نمایندگی تشخیص نداد و این موضوع را به دادگاهی که این شکایت از آنجا آمده بود محول کرد.