۹۵ سایت مخابراتی در روستاهای خوزستان راه اندازی شد

 

مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: ۹۵ سایت مخابراتی در قالب طرح راه اندازی ۱۵۰ سایت از ابتدای سال ۹۸ تاکنون راه اندازی و ارتقاء تکنولوژی یافته اند.

رحیم فلاح زاده در راستای توسعه شبکه همراه در روستاهای استان خوزستان، مخابرات منطقه خوزستان پروژه ۱۵۰ سایت، برای پوشش شبکه ۵۰۰ روستا از محل اعتبارات USO وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا پایان سال ۹۸ در برنامه کاری خود دارد.
وی گفت: مقرر شده است تا پایان امسال ۵۰۰ روستا در خوزستان در قالب این طرح زیر پوشش شبکه مخابرات قرار بگیرند.
فلاح زاده ادامه داد: مخابرات ایران از محل اعتبارات خود در استان خوزستان در سال ۹۷ و در راستای توسعه شبکه همراه اول در روستاها، تعداد ۹۴ سایت ارتقا تکنولوژی و یا احداث شده است

 

رحیم فلاح زاده در راستای توسعه شبکه همراه در روستاهای استان خوزستان، مخابرات منطقه خوزستان پروژه ۱۵۰ سایت، برای پوشش شبکه ۵۰۰ روستا از محل اعتبارات USO وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا پایان سال ۹۸ در برنامه کاری خود دارد.
وی گفت: مقرر شده است تا پایان امسال ۵۰۰ روستا در خوزستان در قالب این طرح زیر پوشش شبکه مخابرات قرار بگیرند.
فلاح زاده ادامه داد: مخابرات ایران از محل اعتبارات خود در استان خوزستان در سال ۹۷ و در راستای توسعه شبکه همراه اول در روستاها، تعداد ۹۴ سایت ارتقا تکنولوژی و یا احداث شده استرحیم فلاح زاده در راستای توسعه شبکه همراه در روستاهای استان خوزستان، مخابرات منطقه خوزستان پروژه ۱۵۰ سایت، برای پوشش شبکه ۵۰۰ روستا از محل اعتبارات USO وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا پایان سال ۹۸ در برنامه کاری خود دارد.
وی گفت: مقرر شده است تا پایان امسال ۵۰۰ روستا در خوزستان در قالب این طرح زیر پوشش شبکه مخابرات قرار بگیرند.
فلاح زاده ادامه داد: مخابرات ایران از محل اعتبارات خود در استان خوزستان در سال ۹۷ و در راستای توسعه شبکه همراه اول در روستاها، تعداد ۹۴ سایت ارتقا تکنولوژی و یا احداث شده است